Contact us

My Cart
0,00
Algemene voorwaarden

<strong>Algemene voorwaarden</strong>
<strong>Artikel 1 – Identificatie Verkoper en hoedanigheid consument</strong>

De “<strong>Verkoper</strong>” van de artikelen in deze webshop is Freasy, gevestigd op Industrieweg 44, 3044CC Rotterdam, KVK nummer 6902 9849, bankrekeningnummer NL60ASNB0950375624
<strong>
De “<strong>Klant</strong>” die van de webshop van Freasy gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de website <a href=”http://www.freasy.nl”>freasy.nl</a> (hierna: de “<strong>Website</strong>”) uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u producten van Freasy wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, maar dient u zich te richten tot de verkoopsafdeling van Freasy die u via <a href=”mailto:info@pingenzo.nl”>info@freasy.nl</a> kunt bereiken. De Klant verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn.

<strong>Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden</strong>

Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de “<strong>Voorwaarden</strong>”) zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.
Verkoper verbindt er zich enkel toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn op het van Nederland.

<strong>Artikel 3 – Prijzen</strong>

Alle prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.

<strong>Artikel 4 – Aanbod</strong>

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.

De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

<strong>Artikel 5 – Totstandkoming koop</strong>

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.

Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

– bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

– bij vaststelling van een foutief aanbod;

– bij een leveringsadres buiten Nederland;

– bij overmacht.

<strong>Artikel 6 – Levering</strong>

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de Klant.

<strong>6 .1 – Algemeen + Tarieven</strong>

Voor de levering van de online bestellingen kiest Freasy PostNL als partner.

De Verkoper doet al het mogelijk om na ontvangst van de bestelling de producten op een correcte manier af te leveren op het door de Koper opgegeven adres. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een bereikbaar adres in Nederland, en niet in een postbus. De bestelling kan ook afgehaald worden in een van de PostNL afhaalpunten.

Aangezien de zendingen waarden bevatten, moeten ze altijd voorzien zijn van een streepjescode. Het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert. Na ontvangst is de Koper verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product.

De Verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling, de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering…) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen…).

<strong>6.2 – Leveringstermijnen</strong>

Elke bestelling vóór 15 uur (op werkdagen) en online betaald, wordt de dag zelf behandeld. Uw bestelling kan dus de volgende werkdag op het door de Koper vermelde leveringsadres bezorgd worden.

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

<strong>Artikel 7 – Klachten </strong>

7.1 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee maanden worden gemeld aan de Verkoper, op straffe van verval van elk recht. Bij eventuele vragen of klachten in verband met de gelijkvormigheid van de geleverde producten, kan de Koper terecht bij onderstaand adres:

We doen er alles aan om de klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

<strong>Freasy– WebshopTel.:
010 2613662
E-mail: </strong><a href=”mailto:info@freasy.nl”><strong>info@freasy.nl</strong></a>

<strong>Artikel 8 – Garantie</strong>

Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.

De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

<strong>Artikel 9 – Herroepingsrecht</strong>

Het herroepingsrecht van de Klant geldt niet op i) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben en ii) voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

<strong>Artikel 10 – Aansprakelijkheid</strong>

De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Verkoper verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.